Šta je investiciono održavanje zgrade?

Šta je investiciono održavanje zgrade?

Investiciono održavanje predstavlja izvođenje građevinsko-zanatskih i drugih radova u cilju poboljšanja uslova korišćenja zgrade u toku njenog korišćenja.
Investiciono održavanje obuhvata aktivnosti i radove na popravci i zameni starih i postavljanju novih elemenata (krovne konstrukcije i drugih konstruktivnih elemenata zgrade, lifta, fasade, ograde, podova, plafona, zidova, hidro i termo izolacija i dr), instalacija (elektro, vodovodnih, toplotnih i dr), uređeja i druge opreme.
Tekuće i investiciono održavanje zgrade se izvodi u skladu sa programom održavanja koji donosi skupština stambene zajednice, u skladu utvrđenom dinamikom u zavisnosti od vrste i obima potrebnih aktivnosti i radova.
Zakon propisuje obavezu plaćanja troškova za investiciono održavanje za sve vlasnike posebnih delova. U troškovima investicionog održavanja vlasnici posebnih delova učestvuju srazmerno učešću površine svojih posebnih delova u odnosu na zbir površina svih posebnih delova (po m2). Visina izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja ne može biti niža od iznosa propisanog aktom o investicionom održavanju zgrada koje je donela jedinica lokalne samouprave, i ova izdvajanja predstavljaju rezervni fond zgrade.