Konsultantske usluge

  • Analiza stanja zgrade, godišnji pregled zgrade i izrada Programa održavanja zgrade za stambene zajednice koje su samostalno organizovale upravljanje stambenom zgradom.
  • Usluge pribavljanja uslova gradjenja i projektovanja u slučajevima kada stambena zajednica nastupa kao investitor – administrativna pomoć oko pripreme i predaje dokumentacije i komunikacija sa nadležnim organima po pitanju pribavljanja potrebnih saglasnosti i dozvola.
  • Konsultantske usluge i izrada neophodne projektne dokumentacije za potrebe različitih projekata građevinskih sanacija, adaptacija i rekonstrukcija stambenih zgrada (procena radova, predmer i predračun radova, elaborati zaštite i bezbednosti na radu, organizacione šeme gradilišta, planovi preventivnih mera i dr.) angažovanjem trećih lica.
  • Savetovanje po pitanju unapredjenja energetske efikasnosti stambene zgrade i po potrebi angažovanje trećih lica za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova.
  • Konceptualno savetovanje investitora po pitanju arhitektonskih karakteristika zgrade koje su važne za oblast stanovanja.