Ko je odgovoran za štetu koja nastane usled neispunjavanja obaveze održavanja posebnih, samostalnih i zajedničkih delova zgrade?

Ko je odgovoran za štetu koja nastane usled neispunjavanja obaveze održavanja posebnih, samostalnih i zajedničkih delova zgrade?

U slučaju nastanka štete usled ne ispunjavanja obaveze održavanja odgovara:
– vlasnik posebnog dela za štetu koja potiče od njegovog posebnog dela a bez obzira na krivicu,
– vlasnik samostalnog dela za štetu koja potiče od njegovog samostalnog dela a bez obzira na krivicu,
– stambena zajednica za štetu koja potiče od zajedničkih delova zgrade (ako stambena zajednica ne nadoknadi štetu u određenom roku za štetu su onda suspsidijarno odgovorni i svi vlasnici posebnih delova).
Stambena zajednica odgovorna je za nastalu štetu i kada nije moguće utvrditi od kog posebnog ili samostalnog dela zgrade potiče šteta i u tom slučaju za štetu, zajedno sa stambenom zajednicom, solidarno odgovaraju i svi vlasnici posebnih ili samostalnih delova.
Profesionalni upravnik je odgovoran stambenoj zajednici ili vlasniku posebnog dela za štetu koja je nastala usled njegovih postupaka ili propuštanja preduzimanja mera na održavanju ili otklonjanju nastale štete.