Kako se određuje visina naknade za profesionalnu upravu?